Tìm thấy 174 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
2
Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
3
Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
4
Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
5
Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
6
Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
7
Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
8
Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
9
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
10
Cho phép họp báo (trong nước)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
11
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
12
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản Bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
13
Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
14
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
15
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính