Tìm thấy 1 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh (thủ tục đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ)
Mức độ 3
Sở Tài chính
Quản lý giá