Tìm thấy 400 thủ tục

Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Mức độ 3
Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo
Mức độ 3
Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Mức độ 3
Thông báo hoạt động khuyến mại
Mức độ 3
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
Mức độ 3
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh
Loading...