Tìm thấy 53 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
2
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
3
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
4
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
5
Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
6
Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
7
Cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
8
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
9
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
10
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
11
Giải thể trường trung học phổ thông
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
12
Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
13
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
14
Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 4
15
Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh
Mức độ 4
Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục và Đào tạo