THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ CHÍNH PHỦ SỐ 01/2018/TT-VPCP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2018
SAU THỜI GIAN VẬN HÀNH SONG SONG THÌ TỪ NGÀY 01/01/2020 CỔNG
http://motcua.bentre.gov.vn SẼ CHUYỂN SANG CỔNG http://dichvucong.bentre.gov.vn/ HOẠT ĐỘNG CHÍNH THỨC