Tìm thấy 81 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 3
2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 3
3
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 4
4
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
Mức độ 4
Sở Công Thương
Điện
Mức độ 4
5
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
Mức độ 4
Sở Công Thương
Điện
Mức độ 3
6
Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Mức độ 3
Sở Công Thương
Giám định thương mại
Mức độ 3
7
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Mức độ 3
Sở Công Thương
Giám định thương mại
Mức độ 3
8
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm
Mức độ 3
Sở Công Thương
Hóa Chất
Mức độ 3
9
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Hóa Chất
Mức độ 3
10
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Hóa Chất
Mức độ 3
11
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Hóa Chất
Mức độ 3
12
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Hóa Chất
Mức độ 3
13
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Hóa Chất
Mức độ 3
14
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Hóa Chất
Mức độ 3
15
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn
Mức độ 3
Sở Công Thương
Kinh doanh khí